Plan om mere fjernvarme til Karup

Karup Varmeværk vil fjernvarme-forsyne Jethallen og boligerne på Ericavej og Ribesvej i Karup

02. januar 2022, 11:42
Karup Varmeværk vil levere fjernvarme til Jethallen og boliger på Ericavej og Ribesvej.

VARME Karup Varmeværk har et projektforslag klar om levering af fjernvarme til boliger på Ericavej og Ribesvej i Karup - et område, som i dag har individuel naturgasforsyning.

Ifølge Viborg Kommune er der tale om varmeforsyning af Jethallen og boliger på de to veje.

Det fremgår af dagsordenen for klima- og miljøudvalget, at det, hvis det bliver godkendt politisk og dermed bliver realiseret, vil være varmeværket, der får forsyningspligten og skal etablere distributionsledningsnettet til forsyning af området.

Hvis forslaget bliver godkendt, vil det være frivilligt for eksisterende bebyggelse i projektområdet at tilslutte sig fjernvarme.

I projektforslaget forudsættes en tilslutningsprocent på 90 procent af de potentielle forbrugere.

Desuden indgår det i beregningen, at Jethallen udvides fra én hal til to haller med samme varmebehov.

Projektet med fjernvarmeforsyning vil være gavnligt både i forhold til klima og økonomi - både samfunds- , selskabs- og forbruger-økonomisk.

Karup Varmeværk har, ifølge dagsordenen, ønsket, at den del af projektet, der vedrører Jethallen, hurtigst muligt kan blive fjernvarme-forsynet.

Da der ikke kom høringssvar fra de berørte parter, og da der umiddelbart ikke kan være nogen problemer ved, at hallen bliver fjernvarmeforsynet, har forvaltningen allerede meddelt administrativ godkendelse til den del af projektet, der vedrører fjernvarmeforsyning af Jethallen. Afgørelsen var begrundet i, at projektforslaget viser, et samfundsøkonomisk overskud på ca. 480.000 kr. over betragtningsperioden på 20 år ved konvertering af hallen til fjernvarme, mens der ses et samfundsøkonomisk underskud på 390.000 kr. over betragtningsperioden ved konvertering af hallen til luft-vand varmepumpe. Der er således positiv samfundsøkonomi ved en konvertering af Jethallen alene.

Forvaltningen har foretaget en miljøscreening af projektet på baggrund af en VVM-ansøgning fra Karup Varmeværk. Forvaltningen har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for fjernvarmeprojektet.

Etableringen af fjernvarmenettet påbegyndes primo 2022. Karup Varmeværk forventer, at de første forbrugere kan tilsluttes medio 2022.

Dermed gives ejendommene i området ret til at blive tilsluttet og forsynet med fjernvarme, når de ønsker det. Efter projektbekendtgørelsens § 8 stk. 2 vil Karup Varmeværk dog kunne udskyde forsyningen af en ejendom i forsyningsområdet, hvis bruger-, selskabs- eller samfundsøkonomiske hensyn tilsiger det, dog højst fem år efter projektgodkendelsen.

Dyrere varme

I øvrigt har Karup Varmeværk netop oplyst til sine 1200 kunder, at de må af med fire øre mere per kilowatt-time i 2022 i forhold til 2021, hvilket svarer til en stigning på cirka 600 kroner for et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter. Det er dog billigt sluppet i forhold til mange andre varme-kunder rundt omkring. Eksempelvis må kunderne i Frederiks i gennemsnit af med flere tusinde kroner næste år i forhold til i år på grund af globale prisstigninger på naturgas. I Karup betaler man i dag 11.826 kroner for et gennemsnitshus - det forventes at stige til omkring 12.400 kroner.