Karup Å farvet af okker

Kommunerne langs Karup Å har fået en henvendelse med udtryk for bekymring over en misfarvning af vandet i åen, der forringer miljøet

23. oktober 2021, 17:27
Kommunerne langs med Karup Å har fået henvendelse fra lodsejer- og lystfiskersammenslutningen ved Karup Å vedrørende misfarvning af okker fra åen.

VANDKVALITET Lodsejer- og lystfiskersammenslutningen ved Karup Å (Kås) har henvendt sig til kommunerne ved Karup Å og udtrykt bekymring over en misfarvning af vandet i åen, der forringer miljøet. Misfarvningen frygtes at stamme fra okkerudvaskning i afløbet fra Bølling Sø efter søens genetablering i 2005.

Forvaltningen har imidlertid undersøgt vandmængder og okkerindhold i Karup Å neden for Bølling Sø og vurderer, at det relativt høje jernindhold, det vil sige okker, ikke alene kan stamme fra Bølling Sø, men sandsynligvis tilføres løbende ned gennem Karup Å.

Det fremgår af den politiske dagorden for det seneste møde i klima- og miljøudvalget.

Heri fremgår det, at forvaltningen vil tage emnet op med de relevante kommuner og med Kås, fremgår det af dagordenen, men i mellemtiden er udvalget blevet orienteret.

Kås har overfor kommunen oplyst, at vandet i Karup Å er blevet mere uklart siden søens etablering.

Misfarvningen vurderes at hidrøre fra jernforbindelsen i okkeren og ses langt ned i Karup Å, og det frygtes, at misfarvningen kan forringe miljøet i åen.

Ikast-Brande kommune har på den baggrund gennemført en undersøgelse af okkerpåvirkningen i søens afløb, som blev ændret i forbindelse med søens genetablering. Undersøgelsen viser, at der forekommer en generel okkerudvaskning fra hele Bølling Sø-området, som bidrager med cirka 30 procent af indholdet af okker øverst i Karup Å. De øvrige 70 procent må derfor stamme fra andre kilder i området,

Undersøgelsen viser desuden, at der forekommer en ikke uvæsentlig okkerudvaskning i selve det nye afløb, som påvirker vandkvaliteten lokalt.

Aftagende

I rapporten fra Ikast-Brande er det desuden undersøgt, hvorledes okkerindholdet har udviklet sig i Karup Å ved Karup siden 2005, og tendensen er, at jernindholdet i perioden har været aftagende.

Overordnet set forløber Karup Å og mange sidetilløb gennem områder, som indeholder store mængder okker i de tilgrænsende arealer langs vandløbene. Det er kendt, at flere af de større tilløb til Karup Å i hvert fald i Viborg Kommune, eksempelvis Hessellund Bæk, afløbene fra Høgild Mose og Trevad Møllebæk, transporterer en del okker til Karup Å. Det må samtidig forventes, at der også finder en del direkte udsivning sted, så påvirkningen med okker i hele åens udstrækning har mange kilder, der løbende bidrager til okkerindholdet længere nede, fremgår det.

I rapporten fra Ikast-Brande er det undersøgt, hvorledes okkerindholdet har udviklet sig i Karup Å ved Karup siden 2005, og tendensen er, at jernindholdet i perioden har været aftagende nedstrøms ved Karup by.

Ud over misfarvning af vandet med jern påvirkes vandets klarhed også af andre faktorer. Hvis der forekommer udvaskning af humusstoffer, kan bl.a. dette også bidrage til vandets klarhed.

Det er derfor meget usandsynligt, at det er okker fra afløbet fra Bølling Sø, der er årsag til de vurderinger, der er baggrunden for henvendelsen fra Kås, fremgår det af rapporten og dagsordenen.