Naturen skal være vildere i Viborg Kommune

Viborg Kommune har meldt sig til Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Konkurrencen ligger godt i tråd med de mange projekter og indsatser, som kommunen i forve

19. april 2021, 09:36
Opret kobjælde ved Ulbjerg Klint. Foto: Viborg Kommune.

NATUR Konkurrencen er en del af kampagnen »Sammen om et vildere Danmark«, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur i Danmark. I konkurrencen skal kommuner dyste om de bedste idéer og projekter til at øge biodiversiteten og sikre rigere natur.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 25. marts 2021 at deltage i konkurrencen. Stine Damborg Hust, der er formand for udvalget, finder det helt naturligt, at Viborg Kommune melder sig på banen i den landsdækkende dyst.

- Det passer lige ind i den aktuelle dagsorden om bæredygtighed og grøn omstilling, og vi gør i forvejen en stor og målrettet indsats for at udvikle og forbedre plejen af kommunens egne arealer.

Desuden har Klima- og Miljøudvalget siden 2020, til at supplere de øvrige natur- og miljøindsatser, afsat en pulje på 500.000 kr. årligt til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet. Invitationen fra miljøministeren til at deltage i konkurrencen harmonerer derfor fint med de tiltag, vi allerede har i gang i Viborg Kommune, siger Stine Damborg Hust.

Viborg Kommune mærker en stigende interesse og opbakning til at arbejde for en vildere natur blandt andet i byerne. Det mærkes ved de henvendelser, kommunen får fra borgerne, f.eks. borgere, der efterspørger fuglekasser og arealer med blomstereng på kommunale friarealer.

Der er også fokus på projekter i helt stor skala, hvor landbrugs- og naturarealer er omdrejningspunkt - f.eks.:

• LIFE IP Natureman »Landmanden som naturforvalter«- et stort EU-projekt, som netop har som formål at øge biodiversiteten i kommunen gennem omlægning af jord til naturarealer. Projektet skal sikre, at den sjældne og truede lysåbne natur i ådale ikke går tabt, bl.a. ved at arealer bliver græsset eller plejet. Der er særlig fokus på rigkær, kildevæld og overdrev.

• Landskabsstrategi for Nørreådalen - et stort projekt som Viborg Kommune gennemfører i samarbejde med Københavns Universitet, hvor der arbejdes med at sætte fokus på udviklingsmulighederne i området, også i forhold til biodiversitet.

• Multifunktionel jordfordeling (MUFJO) - kommunen arbejder med et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan gøre multifunktionelle projekter mulige, hvor landbrugsproduktion sammentænkes med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling.

Vilde ideer og projekter

Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune løber frem til udgangen af 2022. Nu skal Viborg Kommune i gang med at byde ind med vilde ideer og projekter.

- Jeg håber, at konkurrencen vil skabe øget fokus på at fremme biodiversiteten i kommunen. Det er afgørende, at vi tænker langsigtet og har borgerne med, så vi sikrer en forankring og holdbarhed i projekterne, siger Stine Damborg Hust.