Tilladelse til restaurering i Karup Å

Viborg Kommune giver grønt lys til vandrestaurerings-projekt i Karup Å

11. oktober 2020, 11:21
Nu kommer der snart gravemaskiner ved Karup Å.

NATUR Viborg Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å. Projektet berører matriklerne 1c, Egelund By, Haderup; 1a Torp Gde., Karup; 5c, Egelund By, Haderup; 5ab og 3q, Høgild By, Karup.

Projektet omhandler supplering af grus på to eksisterende gydebanker i Karup Å, én opstrøms Høgild Bro og én ved Stavnsbæk.

Viborg Kommune meddeler samtidig dispensation fra paragraf tre i naturbeskyttelsesloven, idet projektet vurderes at være gavnligt for vandløbet og ikke vil påvirke anden beskyttet natur væsentligt.

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Hvis der findes spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang, det berører fortidsmindet, lyder det på kommunens hjemmeside.

Projektet har været i otte ugers høring. Der er ikke indkommet forslag til ændringer af projektet.

Afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden. Der er fire ugers klagefrist.