Projekt skal hjælpe havørreder i Karup Å

Karup Å-sammenslutningen vil forbedre forholdene for flora og fauna i Karup Å, herunder gydeforholdene for åens havørreder

23. juni 2020, 11:48
Ørrederne får bedre betingelser i Karup Å.

Ørred Viborg Kommune er klar med offentliggørelse af et projekt, om udlægning af gydegrus i Karup Å nedstrøms Karup By.

Projektet, der omfatter gydebanker, udlægning af skjulesten, opgravning af sødgræs samt udplantning af vandplanter, skal forbedre gydeforholdene for åens ørreder.

Det er Karup Å-sammenslutningen, der søger kommunen om tilladelse.

- Vi ønsker et etablere gydebanker ved at udlægge grus i Karup Å med det formål at forbedre gyde- og opvækstområder for havørreder i vandløbet, skriver Ivan Andersen fra Karup Å-sammenslutningen i ansøgningen.

Ansøgeren oplyser, at fiskekonsulent Finn Sivebæk fra Danmarks Teknisk Universitet (DTU) har anbefalet få, men store gydebanker samt fjernelse af sødgræs ud for og nedstrøms gydebankerne for at skabe gode yngelvækstområder.

Kommunen skriver i sagen, at projektet kan medvirke til at forbedre den økologiske tilstand for fisk i Karup Å. Projektet vurderes ikke at være i konflikt med eller til hinder for øvrige tiltag i vandområdeplanerne.

Karup er omfattet af fredning, der har til formål at sikre de landskabelige, geologiske og undervisningsmæssige interesseområder.

Projektet er ikke i strid med fredningens formål og forventes ikke at kræve en dispensation fra fredningen.

Projektet sendes nu i høring. Efter offentlighedsfasen skal projektet endelig godkendes efter vandløbsloven. Efter godkendelsen er der fire ugers klagefrist, inden projektet må gennemføres.