Cykelsti til Sol O Mio i 2020

15. januar 2020, 15:16
Cykelstien langs Solvænget forventes forlænget hen til Sol O Mio i løbet af foråret 2020. Foto: Viborg Kommune

Frederiks På det seneste byrådsmøde i teknisk udvalg den 8. januar blev det besluttet at forlænge den eksisterende fællessti langs med Solvænget frem til børneinstitutionen Sol O Mio. Det fremgår af referatet fra mødet, at anlægsudgiften berammes til kroner 660.000. For det beløb forlænges fællesstien 380 meter. Stien etableres i 3,0 meters bredde, så den tilsvarer den eksisterende sti langs med Solvænget. Ved krydsning af Solvænget ud for Sol O Mio foreslås der etableret en krydsningshelle, så krydsning af vejen bliver trafiksikker. Med en bredde på 3 m kan stien benyttes af både gående og cyklende.

Anlægsudgiften financieres af den eksisterende anlægsbevilling til byggemodning af byggegrundene ved Solvænget. Man forventer, at den udgift bliver kroner 700.000 mindre end forventet.

Forvaltningen forventer, at de forbedrede trafiksikkerhedsforhold for de bløde trafikanter vil fremme salget af boliggrundene ved Solvænget.

Fællesstien understøtter i øvrigt samtidig de planer, der er for byfornyelsen i Frederiks, hvor der er ønsker om en sti rundt om Frederiks.

Det forventes, at projektet vil kunne udføres i løbet af foråret 2020.