Økonomisk løft til skole og pasning

Læserbrev I begyndelse af september lykkedes det at skabe et budgetforlig, hvor alle byrådets 31 medlemmer står bag.

14. september 2017, 14:30
Anders Bertel

Fra socialdemokratisk side hæfter vi os særligt ved det økonomiske løft, vi har givet til skole- og dagpasningsområdet på kr. 25 mil. årligt. Dertil skal lægges yderligere kr. 3 mil. til styrkelse af indsatsen i de tidlige barndomsår, altså en opnormering af personale på dagtilbuddene.

På ældre- og sundhedsområdet er det glædeligt, at vi nu har fundet finansiering til en fornuftig drift af vores sundhedssatellitter, herunder også i Karup. Vi har en forventning om, at der gennem et samarbejde mellem sundhedspersonalet og de frivillige organisationer, vil kunne skabes aktiviteter, der er med til at styrke folkesundheden for alle aldersgrupper.

Økonomien ser generelt fornuftig ud for 2018. Derimod er det mere usikkert i årene fremover, bl.a. på baggrund af usikkerheder i forhold til regeringens udmeldinger for den fremtidige økonomiske tildeling til landets kommuner.

Derfor er der i forligsteksten indført, at en skattestigning kan komme på tale, hvis den økonomiske tildeling fra regeringen ændre sig negativt. Ellers vil vi ikke kunne opretholde et tilfredsstillende serviceniveau i den fælles kommunale velfærd. Fra socialdemokratisk side lægger vi vægt på, at den borgernære velfærd skal bevares, så vi ikke får en endnu større ulighed i befolkningen.

Set i et lokalt perspektiv skal anlægspuljen til byfornyelser og cykelstier på kr. 10 mil. årligt i 4 år fremhæves. I Frederiks er en stor gruppe borgere i fuld gang med at udarbejde ønsker til et byfornyelsesprojekt. Frederiks vil derfor få andel i denne pulje, når der foreligger et projektønske. Også andre byer vil kunne komme i betragtning. Derfor er det væsentligt, at lokale ildsjæle og foreninger sætter sig sammen i forhold til byfornyelses ønsker i lokalområderne.

Alhede-stien trænger til en opgradering fra Gedhus, Kølvrå, Karup, Frederiks, Skelhøje og videre mod Viborg. Her vil det også være oplagt at se på denne pulje.

Der er ønsker om hal-udvidelser og ombygninger i både Karup og Frederiks. Op til budgetforhandlingerne har vi i Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet på at få afsat en pulje til forskellige hal-projekter i hele kommunen. Så det er med stor tilfredshed, at der er blevet afsat midler i budgettet til hal-projekter på 2 x 7 mil. i hhv. 2020 og 2021. Vi afventer nu en analyse fra Viborg Idrætsråd omkring et forslag til prioritering af projekterne. Denne analyse forventes klar inden årets udgang.

På vores seneste møde i Kulturudvalget blev der endvidere bevilliget kr. 85.000 til Kølvrå stadion, således fodboldklubben Karup/Kølvrå 07 kan etablere toiletforhold ved den nye tribune. Et projekt, hvor en stor flok frivillige har udført et flot stykke arbejde. Derudover er der fundet midler over driften til udskiftning af borde og stole i Kølvrå Kulturhus.

Alt i alt et tilfredsstillende budget, der indeholder et løft til borgernær velfærd, samt midler til lokale initiativer.