Foto: Jan Anderschou
De gamle lagerhaller skal rives ned og skabe plads til boliger.

Nyt liv på vej til spøgelsesgrund i Frederiks

Efter at have henligget som spøgelsesgrund i flere år, ser det ud til der er nyt liv på vej på den gamle tømmerhandelgrund

04. Oktober 2017, 11:55
Af Jan Anderschou
 

På sit møde 23. august besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget i Viborg Kommune, at fortsætte planlægningen omkring den gamle tømmerhandelsgrund. Beslutningen betyder, at der nu skal udarbejdes lokalplan for området, som skal omlægges fra erhvervsareal til boligareal. Dette sker på baggrund af en ansøgning fra ejerne, Diges Invest i Skive.

Ifølge ansøgningen ønskes etableret et antal parcelhuse, nogle almennyttige boliger og en ny dagligvarebutik. På tegningen ses hvordan området foreslås udnyttet.

Ønsket om at udvikle området har naturligt skabt stor interesse for planerne. Ikke alle er lige begejstret for detaljer i planerne, andre ser gode perspektiver for byudviklingen i midten af Frederiks.

Ugeavisen Karup ønsker at følge planerne nøje, så vi bedst muligt kan informere borgere og erhvervsliv om de aktuelle tanker og ideer efterhånden som vi kender dem. Derfor har vi kontaktet i række af de aktuelle interessenter for, at få lidt flere facts på bordet. Det er stadig tidligt i processen, så mange beslutninger ligger derfor stadig forude. Alligevel synes der allerede nu, at tegne sig et billede af fremtiden for bymidten i Frederiks.

Der påtænkes bygget 7-9 parcelhuse i 1 plan og 8-16 rækkehuse i 2 plan.

De almennyttige boliger, der i ansøgningen omtales som støttede boliger, tolkes på flere måder. Anders Bertel, byrådsmedlem (A), hilser byfornyelsen velkommen og ser de almennyttige boliger, som en god mulighed for pensionister. Handelsstandsforeningen har mødt en anden fortolkning. Benny Franck Jacobsen, BF Cars, fortæller at Jobcenter Viborg i august har besøgt lokale erhvervsdrivende for, at etablere støttejobs til de mulige kommende beboere i det sociale boligbyggeri.

For naboerne i området er der ingen tvivl om, at nedrivningen af de store haller vil give en bedre udsigt. Selvom arkitekturen ikke er fastlagt endnu, påpeger Aksel Fyhn fra arkitektfirmaet Arkitec fra Herning, der varetager projektet på vegne af ejerne, at boligerne tænkes opført i høj arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet med respekt for området, således at de derved falder naturligt ind.

Området kræver særlige hensyn til håndtering af regnvand. Dette skyldes at undergrunden anvendes til indvinding af drikkevand. Derfor skal det sikres, at der ikke sker forurening. Det kan eksempelvis betyde at regnvand ikke må nedsive lokalt, men skal føres væk fra området gennem kloakering.

Den eneste del af den nuværende bebyggelse på tømmerhandelsgrunden, der ønskes bevaret, er selve butiksbygningen. Denne bygning vil blive renoveret indvendigt, og ønskes udlejet til en dagligvarebutik.

Ifølge planloven kan man i lokalcentre og som enkeltstående butikker etablere dagligvarebutikker på op til 1200 kvadratmeter. Dette areal indbefatter både butiksareal, lager og tilhørende faciliteter. Med et areal på 1190 kvadratmeter holder de nuværende bygninger sig netop indenfor rammerne af planloven.

Den lokale interesse beskæftiger sig naturligvis med hvilken butik, der vil komme i bymidten, og gisningerne har været mange om alt fra en discountbutik, der primært konkurrerer på pris, til en moderne købmand, hvor der også skal betales for service. Denne interesse møder vi naturligvis også hos den eksisterende dagligvarebutik, DagliBrugsen, hvor uddeler Lars Krog allerede har tilkendegivet sine betænkeligheder. Uddeleren påpeger det store engagement hans butik udviser overfor det lokale foreningsliv i form af sponsorbidrag.

Lars Krog undrer sig samtidigt over, Viborg Kommunes tilsyneladende forskelsbehandling af forskellige erhvervsdrivende. Lars Krog henviser til DagliBrugsens nylige ansøgning om, at udbygge egne faciliteter, herunder at tilkøbe en naboejendom for at udvide parkeringsarealet. Dette fik DagliBrugsen afslag på, fordi forretningen ligger i erhvervsområde og naboejendommen i boligområde. Lars Krog forstår ikke, at man godt kan ændre et erhvervsområde til boligområde, som man er i færd med på nordsiden af Solvænget, men ikke den modsatte vej på sydsiden.

Nu får kunderne til de to butikker så mulighed for, at parkere på begge sider af vejen.

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet aftale om hvilken dagligvarebutik, der rykker ind i de gamle bygninger på tømmerhandelsgrunden. Et rygte om at der er en SPAR-købmand på vej, synes som et kvalificeret gæt. Ifølge SPAR-kædens ledelse har der været henvendelse om, at etablere en SPAR-købmand i Frederiks. SPAR kæden, med Dagrofa i ryggen, investerer jævnligt i etablering af nye butikker. Senest har SPAR-kæden investeret et tocifret millionbeløb i overtagelse af 25 lukkede Kiwi-butikker, men afviser imidlertid, at det er SPAR-kæden selv, der investerer i Frederiks.

I dagligvarebranchen er der flere der undrer sig over, om det nu er en god id, at etablere en ny, stor butik i Frederiks. Er der overhovedet kunder til to butikker, især når der åbenbart ikke er tale om discount.

Ifølge branchens egne oplysninger, er landsgennemsnittet 1.956 indbyggere pr. dagligvarebutik. Ifølge Viborg Kommunes seneste befolkningsprognose, der rækker frem til 2030, vil indbyggertallet i Frederiks vokse fra 1799 indbyggere i dag til 1962. Der vil således være grundlag for en butik ifølge dagligvarebranchens landsgennemsnit. Til indbyggertallet i Frederiks skal lægges oplandet der blandt indbefatter Skelhøje og Grønhøj i nord og naturligvis Karup i syd. Disse tre byer vil dog ikke vokse tilsvarende, faktisk vil både Skelhøje og Grønhøj gå lidt tilbage, mens Karup vil opleve en mindre tilvækst i samme periode.

Næste skridt i projektet er udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Oprindelig havde kommunaldirektøren anbefalet, at der ikke skulle gennemføres høring i sagen. Dette har Økonomi- og Erhvervsudvalget imidlertid besluttet at der skal. Således fortsætter planlægningen nu og forventes, at blive forelagt byrådet til beslutning på et møde i december. Herefter skal der gennemføres høringsrunde med borgermøde i januar 2018. Anders Bertel (S) undrer sig også over, hvorfor det blev anbefalet ikke at høre borgerne om planen, og han er glad for den ændrede holdning. Han ser også gerne at projektet kommer til at indgå i valgkampen og håber der bliver mulighed for, at debattere emnet og tilkendegive sin mening ved valgmøder i Frederiks i den kommende tid.

debat
HUSK - God tone i debatten